Гугл и глаголица

Опубликовано

Ⰳⱆⰳⰾ ⰺ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⰰ

Ⱁⰴⱀⰰⰶⰴ ⰲ ⱄⱅⰰⱅⰺⱄⱅⰺⰽⰵ ⱝⱀⰴⰵⰽⱄⰰ ⱝ ⱆⰲⰺⰴⰵⰾ ⱄⱅⱃⰰⱀⱀⱆⱓ ⱄⱄⰾⰽⱆ: Home | Lefro's way. Ⱂⱃⱁⰴⱝ ⱂⱁ ⱀⰵ, ⱝ ⱁⰱⱀⰰⱃⱆⰶⰺⰾ ⱄⰲⱁ ⱄⰰⱅ, ⱂⰵⱃⰵⰲⰵⰴⱖⱀⱀ ⰳⱆⰳⰾⱁⰿ ⱀⰰ ⰿⱀⱁⰶⰵⱄⱅⰲⱁ ⱝⰸⰽⱁⰲ. Ⱝ ⱄⰿⱁⰳ ⱁⱌⰵⱀⰺⱅⱐ ⰽⰰⱍⰵⱄⱅⰲⱁ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⰰⱀⰳⰾⰺⱄⰽⱁⰳⱁ ⱂⰵⱃⰵⰲⱁⰴⰰ ⰺ ⱁⱀⱁ ⱁⰽⰰⰸⰰⰾⱁⱄⱐ ⱁⱍⰵⱀⱐ ⰲⱄⱁⰽⰺⰿ. Ⱀⱁ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱍⰵⱄⰽⰺⰵ ⱅⰵⰽⱄⱅ ⱀⰵ ⱂⰵⱃⰵⰲⰵⰴⰵⱀ. Ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅ ⰳⱆⰳⰾ ⱅⱁⰳⱁ ⰴⰵⰾⰰⱅⱐ. Ⰺⰸ ⱍⰵⰳⱁ ⰿⱁⰶⱀⱁ ⱄⰴⰵⰾⰰⱅⱐ ⰲⰲⱁⰴ: ⰵⱄⰾⰺ ⱀⰵ ⱈⱁⱍⰵⱎⱐ, ⱍⱅⱁⰱ ⰳⱆⰳⰾ ⱂⱁⱀⰺⰿⰰⰾ ⱅⰲⱁⰺ ⱅⰵⰽⱄⱅ, ⱂⰺⱎⰺ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⰵ. Ⰽⰰⰽ ⰱⱆⰴⰵⱅ ⰲ ⰱⱆⰴⱆⱋⰵⰿ, ⱀⰵ ⰸⱀⰰⱓ, ⱀⱁ ⰲ ⱀⰰⱄⱅⱁⱝⱋⰵⰵ ⰲⱃⰵⰿⱝ ⰳⱆⰳⰾ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⱆ ⱀⰵ ⱍⰺⱅⰰⰵⱅ.

Ⰸⰰⰿⰵⱍⰰⱀⰺⰵ ⰲ ⱄⰲⱁ ⰰⰴⱃⰵⱄ. Ⱂⱁⱄⰽⱁⰾⱐⰽⱆ ⰿⱁⰺ ⱂⱁⰸⱀⰰⱀⰺⱝ ⰲ ⱁⰱⰾⰰⱄⱅⰺ IT ⱄⰾⰰⰱ ⰺ ⱇⱃⰰⰳⰿⰵⱀⱅⰰⱃⱀ, ⱅⱁ ⱁⰱⱀⰰⱃⱆⰶⰵⱀⱀⰰⱝ ⰿⱀⱁ ⱄⱅⱃⰰⱀⰺⱌⰰ ⱂⰵⱃⰵⰲⱁⰴⱁⰲ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⱄⰰⱅⰰ ⰱⰾⰰ ⰴⰾⱝ ⰿⰵⱀⱝ ⱀⱁⰲⱁⱄⱅⱐⱓ ⰺ ⰲⰸⰲⰰⰾⰰ ⱆⰴⰺⰲⰾⰵⱀⰺⰵ.RSS / Atom