Наследование Империи

Опубликовано

Ⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱁⰲⰰⱀⰺⰵ Ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⰺ

ⰊⰏⰒⰅⰓⰊⰭ ⰲⱁⰸⱀⰺⰽⰾⰰ ⰲ 13-ⰿ ⰲⰵⰽⰵ. Ⱄ ⱅⰵⱈ ⱂⱁⱃ ⱆ ⱀⰵⱖ ⰱⰾⱁ ⱀⰵⱄⰽⱁⰾⱐⰽⱁ ⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱀⰺⰽⱁⰲ. Ⱅⱁⱍⱀⰵⰵ - ⱅⱃⰺ. Ⱂⱁⱄⰾⰵⰴⱀⰺ ⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱀⰺⰽ ⱄⰾⰰⰱ, ⰽⰰⰽ ⰲⰵⰳⰵⱅⰰⱃⰺⰰⱀⱄⰽⰰⱝ ⰽⱁⱎⰽⰰ. Ⱍⱅⱁ ⰴⰰⰾⱐⱎⰵ? Ⱂⰵⱃⰵⱄⱅⰰⱀⰵⱅ ⰾⰺ ⰽⱁⱎⰽⰰ ⰶⱃⰰⱅⱐ ⱅⱃⰰⰲⱆ ⰲⰿⰵⱄⱅⱁ ⰿⱝⱄⰰ ⰺⰾⰺ ⱆ ⰊⰏⰒⰅⰓⰊⰊ ⱂⱁⱝⰲⰺⱅⱄⱝ ⰴⱃⱆⰳⱁ ⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱀⰺⰽ?

Ⰽⱁⰳⰴⰰ-ⱅⱁ, ⰴⰰⰲⱀⰿ-ⰴⰰⰲⱀⱁ, ⰲⱁⰸⱀⰺⰽⰾⰰ Ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⱝ Ⱍⰺⱀⰳⰺⰸ-Ⱈⰰⱀⰰ. ⱅⱁ ⰱⰾⱁ ⱁⱍⰵⱀⱐ ⱄⰺⰾⱐⱀⱁⰵ ⰳⱁⱄ. ⱁⰱⱃⰰⰸⱁⰲⰰⱀⰺⰵ. Ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⱝ ⱃⰰⱄⱎⰺⱃⱝⰾⰰⱄⱐ ⰺⰸ ⰿⱁⱀⰳⱁⰾⱐⱄⰽⰺⱈ ⱄⱅⰵⱂⰵ, ⱄ ⰲⱁⱄⱅⱁⰽⰰ ⱀⰰ ⰸⰰⱂⰰⰴ ⰴⱁ ⱄⰰⰿⱈ ⰳⱃⰰⱀⰺⱌ ⱀⱀⰵⱎⱀⰵ Ⰵⰲⱃⱁⱂ. Ⱀⱁ ⰲⱃⰵⰿⱝ ⱅⱁⱍⰺⱅ ⱀⰵ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ - ⰺ ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⱝ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾⰰ, ⰺ ⱄⱅⰰⰾⰰ ⱃⰰⱄⱂⰰⰴⰰⱅⱐⱄⱝ. Ⱁⰴⱀⱁⰲⱃⰵⰿⰵⱀⱀⱁ ⱄ ⱃⰰⱄⱂⰰⰴⱁⰿ ⰺ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾⰵⱀⰺⰵⰿ ⰿⱁⱀⰳⱁⰾⱐⱄⰽⱁ ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⰺ ⱎⰾⱁ ⱆⱄⰺⰾⰵⱀⰺⰵ Ⱃⱆⱄⰺ, Ⰿⱁⱄⰽⱁⰲⱄⰽⱁⰳⱁ ⰽⱀⱝⰶⰵⱄⱅⰲⰰ, ⰰ ⱂⱁⰸⰶⰵ - ⱌⰰⱃⱄⱅⰲⰰ, ⰺ ⱃⰰⱄⱎⰺⱃⰵⱀⰺⰵ ⰵⰳⱁ ⰳⱃⰰⱀⰺⱌ ⱄ ⰸⰰⱂⰰⰴⰰ ⱀⰰ ⰲⱁⱄⱅⱁⰽ ⰴⱁ ⱄⰰⰿⱁⰳⱁ Ⱅⰺⱈⱁⰳⱁ Ⱁⰽⰵⰰⱀⰰ. Ⱅⰰⰽⰺⰿ ⱁⰱⱃⰰⰸⱁⰿ ⱁⰱⱃⰰⰸⱁⰲⰰⰾⰰⱄⱐ Ⱃⱁⱄⱄⰺⱄⰽⰰⱝ Ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⱝ, ⰽⱁⱅⱁⱃⰰⱝ ⰲⰽⰾⱓⱍⰰⰾⰰ ⰲ ⱄⰲⱁ ⱄⱁⱄⱅⰰⰲ ⰸⱀⰰⱍⰺⱅⰵⰾⱐⱀⱆⱓ ⱍⰰⱄⱅⱐ ⱅⰵⱃⱃⰺⱅⱁⱃⰺⰺ ⰿⱁⱀⰳⱁⰾⱐⱄⰽⱁ ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⰺ. Ⱅⱁ ⰵⱄⱅⱐ, Ⱃⱁⱄⱄⰺⱄⰽⰰⱝ Ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⱝ ⱄⱅⰰⰾⰰ ⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱀⰺⱌⰵ ⰿⱁⱀⰳⱁⰾⱐⱄⰽⱁ ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⰺ. Ⱀⰵ ⰲⱄⰵ ⰵⱖ ⱅⰵⱃⱃⰺⱅⱁⱃⰺⰺ, ⰽⱁⱀⰵⱍⱀⱁ, ⰰ ⱁⱄⱀⱁⰲⱀⱁ ⰵⱖ ⱍⰰⱄⱅⰺ, ⰵⱖ "ⱄⰵⱃⰴⱌⰰ".

Ⱃⱁⱄⱄⰺⱄⰽⰰⱝ Ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⱝ ⱂⰰⰾⰰ ⰲ 1917-ⰿ ⰳⱁⰴⱆ. Ⱀⱁ ⰵ ⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱁⰲⰰⰾ Ⱄⱁⱓⰸ Ⱄⱁⰲⰵⱅⱄⰽⰺⱈ Ⱄⱁⱌⰺⰰⰾⰺⱄⱅⰺⱍⰵⱄⰽⰺⱈ Ⱃⰵⱄⱂⱆⰱⰾⰺⰽ. ⰔⰔⰔⰓ ⰱⰾ ⰲⱅⱁⱃⰿ ⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱀⰺⰽⱁⰿ Ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⰺ. Ⱀⰵ Ⰽⰺⱅⰰ, ⱂⱁⱄⰽⱁⰾⱐⰽⱆ ⱁⱀ ⰱⰾ ⱄⰰⰿ ⱂⱁ ⱄⰵⰱⰵ Ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⰵ. Ⱄⱃⰵⰴⰺⱀⱀⱁ. Ⰺⰿⰵⱀⱀⱁ ⰔⰔⰔⰓ!

Ⰰ ⱍⱅⱁ ⱅⰵⱂⰵⱃⱐ? ⰔⰔⰔⰓ ⱂⰰⰾ. Ⱀⱁ ⱝⰲⰾⱝⰵⱅⱄⱝ ⰾⰺ ⰓⰗ ⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱀⰺⱌⰵ Ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⰺ? Ⱇⱁⱃⰿⰰⰾⱐⱀⱁ - ⰴⰰ. Ⰰ ⱀⰰ ⱄⰰⰿⱁⰿ ⰴⰵⰾⰵ? - Ⱄⱍⰺⱅⰰⱓ, ⱍⱅⱁ ⱄⱁⰿⱀⰺⱅⰵⰾⱐⱀⱁ. Ⱄⰾⰺⱎⰽⱁⰿ ⱄⰾⰰⰱ ⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱀⰺⰽ ⰺ ⱄⱅⰰⱀⱁⰲⰺⱅⱄⱝ ⰲⱄⱖ ⱄⰾⰰⰱⰵⰵ. Ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰽⱅⱁ ⰿⱁⰶⰵⱅ ⱂⱃⰵⱅⰵⱀⰴⱁⰲⰰⱅⱐ ⱀⰰ ⱅⱁ, ⱍⱅⱁⰱ ⱆⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱁⰲⰰⱅⱐ Ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⱓ. Ⰽⰺⱅⰰ? - Ⰸⰴⰵⱄⱐ ⱅⱁⰶⰵ ⱄⱁⰿⱀⰵⱀⰺⱝ, ⱈⱁⱅⱝ ⰺⱄⱅⱁⱃⰺⱍⰵⱄⰽⰺ ⱂⱃⰰⰲⱁ ⱀⰰ ⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱁⰲⰰⱀⰺⰵ ⱆ Ⰽⰺⱅⰰⱝ ⰵⱄⱅⱐ. Ⱄⰺⰾⰰ - ⱅⱁⰶⰵ ⰵⱄⱅⱐ. Ⰺ, ⰲⱄⱖ-ⱅⰰⰽⰺ, ⱍⰵⰳⱁ-ⱅⱁ ⰵⰿⱆ ⱂⱁⰽⰰ ⱀⰵ ⱈⰲⰰⱅⰰⰵⱅ ⰴⰾⱝ ⱅⱁⰳⱁ, ⱍⱅⱁⰱ ⱃⰵⱎⰺⱅⱐⱄⱝ ⱀⰰ ⱀⰰⱎⰵⱄⱅⰲⰺⰵ. Ⰺ ⱅⱁ ⰴⰰⱖⱅ Ⱃⱁⱄⱄⰺⰺ ⱎⰰⱀⱄ ⱀⰰ ⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱄⱅⰲⱁ ⰱⰵⰸⱁⰳⱁⰲⱁⱃⱁⱍⱀⱁⰵ. Ⱈⱁⱅⱝ, ⱆⱄⱅⱆⱂⰽⰺ Ⱝⱂⱁⱀⰺⰺ ⰲ ⰲⱁⱂⱃⱁⱄⰵ ⱁ Ⰽⱆⱃⰺⰾⰰⱈ ⱂⱆⰳⰰⱓⱅ. Ⱆⰶ ⰵⱄⰾⰺ Ⱃⱁⱄⱄⰺⱝ ⱀⰵ ⰲ ⱄⱁⱄⱅⱁⱝⱀⰺⰺ ⰱⱅⱐ ⱄⰺⰾⱐⱀⱁ ⰴⰰⰶⰵ ⱂⱁ ⱂⱁⰲⱁⰴⱆ ⱅⰰⰽⱁ "ⰿⰵⰾⱁⱍⰺ", ⱅⱁ ⰽⰰⰽ ⱁⱀⰰ ⱄⱁⰱⰺⱃⰰⰵⱅⱄⱝ ⱄⱁⱈⱃⰰⱀⰺⱅⱐ ⱁⰳⱃⱁⰿⱀⱆⱓ Ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⱓ? Ⱁⱄⱅⰰⱖⱅⱄⱝ ⰿⱁⰾⰺⱅⱐⱄⱝ Ⰱⱁⰳⱆ, ⱍⱅⱁⰱ ⰽⰺⱅⰰⱌⰵⰲ ⱀⰵ ⱁⰱⱆⱝⰾⰰ ⱄⱅⱃⰰⱄⱅⱐ ⰽ ⱅⰵⱃⱃⰺⱅⱁⱃⰺⰰⰾⱐⱀⰿ ⰸⰰⰲⱁⰵⰲⰰⱀⰺⱝⰿ. Ⱄⰾⰺⱎⰽⱁⰿ ⰴⱁⰾⰳⱁ ⱁⱀⰺ ⱄⰺⰴⱝⱅ ⱀⰰ ⱁⰴⱀⱁⰿ ⰿⰵⱄⱅⰵ ⰺ ⱄⰾⰺⱎⰽⱁⰿ ⱆⰶ Ⰽⰺⱅⰰ ⱂⰵⱃⰵⱀⰰⱄⰵⰾⱖⱀ.

Ⰲⰵⱅⰵⱃ ⱄ Ⰲⱁⱄⱅⱁⰽⰰ ⰽⱃⰵⱂⱍⰰⰵⱅ ⰺ ⱍⱅⱁ ⱁⱀ ⱂⱃⰺⱀⰵⱄⱖⱅ, ⱂⱁⰽⰰ ⱀⰵ ⱄⱁⰲⱄⰵⰿ ⱝⱄⱀⱁ.

Ⰽⱁⱃⱁⱍⰵ, ⱅⰰⰽ! Ⱀⰰ ⰱⰾⰺⰶⰰⱎⱆⱓ ⱅⱄⱝⱍⱆ ⰾⰵⱅ ⰲⱁⱂⱃⱁⱄ ⱀⰰⱄⰾⰵⰴⱁⰲⰰⱀⰺⱝ ⰊⰏⰒⰅⰓⰊⰊ ⱀⰵ ⱃⰵⱎⱖⱀ. Ⰲ ⱂⱃⱁⱌⰵⱄⱄⰵ ⱃⰵⱎⰵⱀⰺⱝ ⰽⱃⱁⰲⰺ ⱂⱃⱁⰾⱐⱖⱅⱄⱝ ⰿⱁⱃⰵ.RSS / Atom