Посеешь слово - пожнёшь смерть

Опубликовано

Ⱂⱁⱄⰵⰵⱎⱐ ⱄⰾⱁⰲⱁ - ⱂⱁⰶⱀⱖⱎⱐ ⱄⰿⰵⱃⱅⱐ

Ⱂⱃⱁⱍⱖⰾ ⰸⰰⰿⰵⱍⰰⱅⰵⰾⱐⱀⱆⱓ ⰽⱀⰺⰳⱆ "Ⱂⱃⱁⰺⱄⱈⱁⰶⰴⰵⱀⰺⰵ ⱆⰽⱃⰰⰺⱀⱄⰽⱁⰳⱁ ⱄⰵⱂⰰⱃⰰⱅⰺⰸⰿⰰ", ⰰⰲⱅⱁⱃ Ⱀⰺⰽⱁⰾⰰ Ⱆⰾⱐⱝⱀⱁⰲ, ⰿⰺⰳⱃⰰⱀⱅ, ⰺⰸⰴⰰⱀⰰ ⰲ 1966-ⰿ ⰳⱁⰴⱆ. Ⰲⱁⱅ ⱄⱄⰾⰽⰰ, ⰳⰴⰵ ⰵⱖ ⰿⱁⰶⱀⱁ ⱄⰽⰰⱍⰰⱅⱐ. Ⱁⱍⰵⱀⱐ ⱄⱁⰲⰵⱅⱆⱓ ⱂⱃⱁⱍⰵⱄⱅⱐ. Ⰰ ⱁⱅ ⱄⰵⰱⱝ ⰴⱁⰱⰰⰲⰾⱓ ⱃⰰⱄⱄⱆⰶⰴⰵⱀⰺⰵ, ⰽⱁⱅⱁⱃⱁⰳⱁ ⱀⰵⱅ ⰲ ⰽⱀⰺⰳⰵ.

Ⱂⱁⱍⰵⰿⱆ ⰴⱁⰱⰾⰵⱄⱅⱀⱁⰵ "ⱆⰽⱃⰰⰺⱀⱄⱅⰲⱁ" ⱀⰵ ⱂⱁⱃⱁⰴⰺⰾⱁ ⱀⰺ ⱁⰴⱀⱁⰳⱁ ⰲⰵⰾⰺⰽⱁⰳⱁ ⱂⰺⱄⰰⱅⰵⰾⱝ? Ⰲⱄⱖ, ⱀⰰⱂⰺⱄⰰⱀⱀⱁⰵ ⱀⰰ ⱆⰽⱃⰰⰺⱀⱄⰽⱁⰿ ⱝⰸⰽⰵ, ⰱⰵⰸⰴⰰⱃⱀⱁ. Ⰵⱄⰾⰺ ⰱ ⱀⰰⱎⱖⰾⱄⱝ ⱄⱃⰵⰴⰺ ⱆⰽⱃⰰⰺⱀⱁⰿⱁⰲⱀⱈ ⱈⱁⱅⱝ ⰱ ⱁⰴⰺⱀ ⰳⰵⱀⰺ ⰸⰰ 200 ⰾⰵⱅ, ⱅⱁ ⰵⰳⱁ ⰱ ⱁⰱⱝⰸⰰⱅⰵⰾⱐⱀⱁ ⰸⰰⰿⰵⱅⰺⰾⰺ ⰲ ⰿⰺⱃⰵ, ⰲ Ⰵⰲⱃⱁⱂⰵ, ⰲ Ⱃⱁⱄⱄⰺⰺ. Ⰰ ⱆⱍⰺⱅⰲⰰⱝ ⱄⰲⱁⱄⱅⰲⰵⱀⱀⱆⱓ ⱅⱁ ⱂⱆⰱⰾⰺⰽⰵ ⱀⰰⱄⱅⱃⱀⱁⱄⱅⱐ ⰺ ⱂⱃⱁⱀⱃⰾⰺⰲⱁⱄⱅⱐ, ⱅⰵⱂⰵⱃⱐ ⰱ ⰿ, ⱃⱆⱄⱄⰽⰺⰵ, ⱍⰺⱅⰰⰾⰺ ⱀⰵ Ⱄⰵⱃⰲⰰⱀⱅⰵⱄⰰ ⰲ ⱂⰵⱃⰵⰲⱁⰴⰵ ⱄ ⰺⱄⱂⰰⱀⱄⰽⱁⰳⱁ, ⰰ ⱅⱁⰳⱁ ⱆⰽⱃⰰⰺⱀⱄⰽⱁⰳⱁ ⰳⰵⱀⰺⱝ ⰲ ⱂⰵⱃⰵⰲⱁⰴⰵ ⱄ ⱆⰽⱃⰰⰺⱀⱄⰽⱁⰳⱁ. Ⱀⱁ ⱀⰵⱅ ⰵⰳⱁ ⰺ ⱀⰺⰽⱁⰳⰴⰰ ⱀⰵ ⰱⱆⰴⰵⱅ. Ⱂⱁⱅⱁⰿⱆ ⱍⱅⱁ ⱆⰽⱃⰰⰺⱀⱄⰽⱆⱓ ⰾⰺⱅⰵⱃⰰⱅⱆⱃⱆ ⱀⰰ ⱈⱆⱅⱁⱃⱄⰽⱁ ⰿⱁⰲⰵ ⰴⰵⰾⰰⰾⰺ ⰺ ⰴⰵⰾⰰⱓⱅ ⰱⰵⰸⰴⰰⱃⰺ, ⰽⱁⱅⱁⱃⰿ ⱀⰵ ⱆⰴⰰⰾⱁⱄⱐ ⱂⱃⱁⱀⰺⰽⱀⱆⱅⱐ ⰲ ⰾⰺⱅⰵⱃⰰⱅⱆⱃⱆ ⱃⱆⱄⱄⰽⱆⱓ, ⱂⱁⰾⱆⱍⰺⱅⱐ ⱄⰾⰰⰲⱆ ⰺ ⰴⰵⱀⱐⰳⰺ. Ⰲⱁⰸⰿⱁⰶⱀⱁ, ⰺⰿⰵⱀⱀⱁ ⱅⰰ ⱀⰵⱆⰴⰰⱍⰰ ⰸⰰⱄⱅⰰⰲⰾⱝⰾⰰ ⰺⱈ ⰲ ⱂⱃⱁⱎⰾⱁⰿ ⰺ ⰸⰰⱄⱅⰰⰲⰾⱝⰵⱅ ⱄⰵⱍⰰⱄ ⰺⱄⰽⰰⱅⱐ ⰾⰺⱅⰵⱃⰰⱅⱆⱃⱀⱁ ⱆⰴⰰⱍⰺ ⰲ ⱆⰽⱃⰰⰺⱀⱄⰽⱁ ⱝⰸⰽⱁⰲⱁ ⱄⱃⰵⰴⰵ, ⰽⱁⱅⱁⱃⱆⱓ ⱁⱀⰺ ⰶⰵ ⰺⰸⱆⱃⱁⰴⱁⰲⰰⰾⰺ, ⱄⱅⱃⰵⰿⱝⱄⱐ ⱁⱅⱁⱃⰲⰰⱅⱐ ⰵⱖ ⱁⱅ ⱃⱆⱄⱄⰽⱁ. Ⱀⱁ ⱝ ⱄⱁⰿⱀⰵⰲⰰⱓⱄⱐ, ⱍⱅⱁ ⱈⱁⱅⱐ ⰽⱁⰿⱆ-ⱀⰺⰱⱆⰴⱐ ⰺⰸ ⱀⰺⱈ ⱆⰴⰰⰾⱁⱄⱐ ⱄⱁⰸⰴⰰⱅⱐ ⱍⱅⱁ-ⱀⰺⰱⱆⱅⱐ ⱄⱃⰰⰲⱀⰺⰿⱁⰵ ⱂⱁ ⱈⱆⰴⱁⰶⰵⱄⱅⰲⰵⱀⱀⰿ ⰴⱁⱄⱅⱁⰺⱀⱄⱅⰲⰰⰿ ⰴⰰⰶⰵ ⱄ ⱆⰽⱃⰰⰺⱀⱄⰽⰺⰿⰺ ⱀⰰⱃⱁⰴⱀⰿⰺ ⱂⰵⱄⱀⱝⰿⰺ, ⱆⱍⰺⱅⰲⰰⱝ ⱅⱁ, ⱍⱅⱁ ⱂⰵⱄⰵⱀⱀⰰⱝ ⱂⱁⰸⰺⱝ, ⰽⰰⰽ ⱂⱃⰰⰲⰺⰾⱁ ⱂⱃⱁⱋⰵ ⰺⱀⱈ ⰵⱖ ⱃⰰⰸⱀⱁⰲⰺⰴⱀⱁⱄⱅⰵ.

Ⱀⰰ ⰾⱁⰶⱀⱁ ⱁⱄⱀⱁⰲⰵ ⱀⰺⱍⰵⰳⱁ ⱀⰵ ⱂⱁⱄⱅⱃⱁⰺⱎⱐ. Ⰸⰰⱅⱁ ⰿⱁⰶⱀⱁ ⰺⱀⰺⱌⰺⰺⱃⱁⰲⰰⱅⱐ ⰲⱁⰾⱀⱆ ⱀⰵⱀⰰⰲⰺⱄⱅⰺ, ⰶⰵⱄⱅⱁⰽⱁⱄⱅⰺ, ⱄⰿⰵⱃⱅⰵ.RSS / Atom