Содомит

Опубликовано

Ⱄⱁⰴⱁⰿⰺⱅ
  • Ⱄⱁⰴⱁⰿⰺⱅ ⱅⱁ ⱈⱁⰴⱝⱍⰺ ⰿⰵⱃⱅⰲⰵⱌ.
  • Ⱄⱁⰴⱁⰿⰺⱅ ⱅⱁ ⱍⰵⰾⱁⰲⰵⰽ, ⰽⱁⱅⱁⱃ ⰴⱁⰱⱃⱁⰲⱁⰾⱐⱀⱁ ⱁⱅⰽⰰⰸⰰⰾⱄⱝ ⱁⱅ ⰵⰴⰺⱀⱄⱅⰲⰵⱀⱀⱁⰳⱁ ⰲⰺⰴⰰ ⱇⰺⰸⰺⱍⰵⱄⰽⱁⰳⱁ ⰱⰵⱄⱄⰿⰵⱃⱅⰺⱝ, ⰴⱁⱄⱅⱆⱂⱀⱁⰳⱁ ⱍⰵⰾⱁⰲⰵⰽⱆ – ⱁⱅ ⱂⱃⱁⰴⱁⰾⰶⰵⱀⰺⱝ ⱃⱁⰴⰰ. Ⰸⰴⰵⱄⱐ ⱃⰵⱍⱐ ⱀⰵ ⰺⰴⱖⱅ ⱁ ⰱⰵⱄⱄⰿⰵⱃⱅⰺⰺ ⰴⱆⱈⱁⰲⱀⱁⰿ, ⱀⱁ ⱁⱅⰲⱃⰰⱅⰺⱅⰵⰾⱐⱀ ⰳⱃⰵⱈ ⰳⱆⰱⰺⱅ ⰴⱆⱎⱆ ⱄⱁⰴⱁⰿⰺⱅⰰ.
  • Ⱄⱁⰴⱁⰿⰺⱅ ⱅⱁ ⱍⰵⰾⱁⰲⰵⰽ, ⰳⱃⰵⱈ ⰽⱁⱅⱁⱃⱁⰳⱁ ⰳⱁⱃⰰⰸⰴⱁ ⱁⱂⰰⱄⱀⰵ ⱀⰵ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⰲⱁⱃⱁⰲⱄⱅⰲⰰ, ⱀⱁ ⰺ ⱆⰱⰺⱄⱅⰲⰰ. Ⱆⰱⰺⱄⱅⰲⱁ ⱂⱃⰵⰽⱃⰰⱋⰰⰵⱅ ⱇⰺⰸⰺⱍⰵⱄⰽⱁⰵ ⱄⱆⱋⰵⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱀⰺⰵ ⰴⰰⱀⱀⱁⰳⱁ, ⰽⱁⱀⰽⱃⰵⱅⱀⱁⰳⱁ ⱍⰵⰾⱁⰲⰵⱍⰵⱄⰽⱁⰳⱁ ⱄⱆⱋⰵⱄⱅⰲⰰ, ⱀⱁ ⱀⰵ ⱂⱃⰵⰽⱃⰰⱋⰰⰵⱅ ⱂⱃⱁⰴⱁⰾⰶⰵⱀⰺⰵ ⱍⰵⰾⱁⰲⰵⱍⰵⱄⰽⱁⰳⱁ ⱃⱁⰴⰰ. Ⱄⱁⰴⱁⰿⰺⱅ ⰶⰵ ⱂⱁⰽⱆⱎⰰⰵⱅⱄⱝ ⱀⰰ ⱄⰰⰿⱁ ⱄⱆⱋⰵⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱀⰺⰵ ⱍⰵⰾⱁⰲⰵⱍⰵⱄⰽⱁⰳⱁ ⱃⱁⰴⰰ.
  • Ⱄⱁⰴⱁⰿⰺⱅ ⱅⱁ ⱍⰵⰾⱁⰲⰵⰽ, ⰽⱁⱅⱁⱃ ⰾⰺⱎⰰⰵⱅ ⱀⰰⱄⱅⱁⱝⱋⰵ ⰶⰺⰸⱀⰺ ⰲⱄⱖ, ⰽ ⱍⰵⰿⱆ ⱀⰺ ⱂⱃⰺⰽⱁⱄⱀⱖⱅⱄⱝ. Ⱀⰰⱂⱃⰺⰿⰵⱃ, ⰺⱄⰽⱆⱄⱄⱅⰲⱁ ⱄⱁⰴⱁⰿⰺⱅⰰ ⱅⰰⰽⰶⰵ ⱄⱁⰿⱀⰺⱅⰵⰾⱐⱀⱁ, ⰽⰰⰽ ⰴⰵⰽⱁⰾⱐⱅⰵ ⱀⰰ ⰶⱁⱂⰵ.


RSS / Atom