Закон развития элит

Опубликовано

Ⰸⰰⰽⱁⱀ ⱃⰰⰸⰲⰺⱅⰺⱝ ⰾⰺⱅ

Ⱁⱄⱀⱁⰲⱀⱁ ⰸⰰⰽⱁⱀ ⱃⰰⰸⰲⰺⱅⰺⱝ ⰾⰺⱅ - ⰲⱃⱁⰶⰴⰵⱀⰺⰵ. Ⰲ ⰿⱁⰿⰵⱀⱅ ⰸⰰⱃⱁⰶⰴⰵⱀⰺⱝ ⰾⰺⱅ - ⰲ ⱃⰵⰸⱆⰾⱐⱅⰰⱅⰵ ⱃⰰⰴⰺⰽⰰⰾⱐⱀⱈ ⱃⰵⱇⱁⱃⰿ ⰺⰾⰺ ⱃⰵⰲⱁⰾⱓⱌⰺⰺ - ⱍⰾⰵⱀ ⰾⰺⱅ ⰶⰺⰲⱆⱅ ⰺ ⰴⰵⱄⱅⰲⱆⱓⱅ, ⱀⰰⱈⱁⰴⱝⱄⱐ ⰲ ⱁⱂⰰⱄⱀⱁⱄⱅⰺ ⰴⰾⱝ ⰶⰺⰸⱀⰺ, ⰸⰴⱁⱃⱁⰲⱐⱝ ⰺ ⰱⰾⰰⰳⱁⱂⱁⰾⱆⱍⰺⱝ, ⱂⱁⱅⱁⰿⱆ ⰾⰺⱅⱆ ⱄⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱝⱓⱅ ⰾⱓⰴⰺ ⱄⰿⰵⰾⰵ ⰺ ⱄⰰⰿⱁⱁⱅⰲⰵⱃⰶⰵⱀⱀⰵ. Ⱀⱁ, ⰽⱁⰳⰴⰰ ⰾⰺⱅⰰ ⱆⱅⰲⰵⱃⰴⰺⰾⰰⱄⱐ ⱆ ⰲⰾⰰⱄⱅⰺ, ⰲⱈⱁⰶⰴⰵⱀⰺⰵ ⰲ ⰵⱖ ⱄⱁⱄⱅⰰⰲ ⱄⱅⰰⱀⱁⰲⰺⱅⱄⱝ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ-ⱀⰰⱂⱃⱁⱄⱅⱁ ⰲⰳⱁⰴⱀⰿ, ⱂⱁⱅⱁⰿⱆ ⰵⱖ ⱄⱁⱄⱅⰰⰲ ⱀⰰⱍⰺⱀⰰⰵⱅ ⰿⰵⱀⱝⱅⱐⱄⱝ, ⱄⱁⰸⰺⰴⰰⱅⰵⰾⰺ ⰸⰰⰿⰵⱋⰰⱓⱅⱄⱝ ⱂⱁⱅⱃⰵⰱⰺⱅⰵⰾⱝⰿⰺ. ⱅⰺ ⱂⱁⱅⱃⰵⰱⰺⱅⰵⰾⰺ ⰲⰵⰾⰺⰽⱁⰾⰵⱂⱀⱁ ⱆⰿⰵⱓⱅ ⰺⰿⰺⱅⰺⱃⱁⰲⰰⱅⱐ ⱆⰱⰵⰶⰴⱖⱀⱀⱈ ⱂⱃⰺⰲⰵⱃⰶⰵⱀⱌⰵⰲ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱄⱅⰲⱆⱓⱋⰵ ⰺⰴⰵⱁⰾⱁⰳⰺⰺ, ⰴⰾⱝ ⱀⰺⱈ ⰺⰴⰵⱁⰾⱁⰳⰺⱝ ⰵⱄⱅⱐ ⱄⱂⱁⱄⱁⰱ ⰴⱁⰱⰲⰰⱀⰺⱝ ⱄⱃⰵⰴⱄⱅⰲ ⰽ ⰶⰺⰸⱀⰺ, ⰰ ⱀⰵ ⰿⰺⱃⱁⰲⱁⰸⰸⱃⰵⱀⰺⰵ. ⱅⱁ ⱁⱄⱁⰱ ⱅⰺⱂ ⱂⱃⰺⰿⰰⱅⱁⰲ, ⰽⱁⱅⱁⱃ ⱂⱃⰵⰲⱁⱄⱈⱁⰴⰺⱅ ⰲⱄⰵⱈ ⱁⱄⱅⰰⰾⱐⱀⱈ ⱍⰾⰵⱀⱁⰲ ⱁⰱⱋⰵⱄⱅⰲⰰ ⱂⱁ ⱍⰰⱄⱅⰺ ⰱⰵⱄⱂⱃⰺⱀⱌⰺⱂⱀⱁⱄⱅⰺ, ⱂⱁⰴⰾⱁⱄⱅⰺ, ⱌⰺⱀⰺⰸⰿⰰ ⰺ ⰶⰵⱄⱅⱁⰽⱁⱄⱅⰺ. Ⰺ ⱂⱁⰽⰰ ⱅⱁⱅ ⱅⰺⱂ ⱀⰵ ⰱⱆⰴⰵⱅ ⱆⱀⰺⱍⱅⱁⰶⰵⱀ, ⰲⱃⱁⰶⰴⰵⱀⰺⰵ ⰾⰺⱅ ⰱⱆⰴⰵⱅ ⱂⱁⰲⱅⱁⱃⱝⱅⱐⱄⱝ ⰲ ⰺⱄⱅⱁⱃⰺⰺ ⱃⰰⰸ ⰸⰰ ⱃⰰⰸⱁⰿ, ⱂⱁⰳⱃⱆⰶⰰⱝ ⱁⰱⱋⰵⱄⱅⰲⱁ ⰲ ⱂⱆⱍⰺⱀⱆ ⱁⰴⰺⱍⰰⱀⰺⱝ.

RSS / Atom